ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZőDÉSI FELTÉTELEK

Jelen okirat – a továbbiakban: ÁSZF - hatálya kiterjed a MEDIAMOTION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 6760 Kistelek, Rákóczi utca 45., telephelyei: 6721 Szeged, Bocskai utca 6. fsz. 2., valamint 6721 Szeged, Szent István tér 2. 4. em. 8., cégjegyzék száma: 06-09-010136, adószáma: 13574428-2-06, statisztikai számjele: 13574428-7311-113-06, számlavezető pénzintézet: Pillér Takarékszövetkezet, bankszámla száma: 56900075-10000740-00000000) – a továbbiakban: Szolgáltató - „Reklámszolgáltatás helyi tömegközlekedési célú autóbuszok utasterében kihelyezett LCD-monitorokon” szolgáltatására – a továbbiakban: Szolgáltatás - vonatkozóan létrejött minden jogviszonyra, szabályozva a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a jogviszony keletkezésének és megszűnésének, valamint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítésének rendjét, továbbá a szolgáltatás egyéb lényeges feltételeit és jellemzőit.
Megrendelésük bármely formában történő benyújtásával Megrendelőink a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

1. A SZERZőDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 A Szolgáltató a szerződés létrejöttét megelőzően írásban – ide értve az elektronikus, illetve fax útján történt közlést is – ajánlatot tesz a Megrendelőnek. Az ajánlat a benne szereplő feltételekkel 30 napig érvényes.
1.2 A szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Szolgáltatónak eljuttatott és minimálisan a Megrendelő nevét, adatait és a szolgáltatás megrendelésének tényét tartalmazó, e-mailben, postai úton, vagy faxon megküldött közlés (megrendelő) útján létrejön.
1.3 A szerződés létrejöttének – így az ÁSZF alkalmazhatóságának - nem akadálya, a megrendelőlap kitöltésének illetve az aláírásának hiányossága, amennyiben megfelel az 1.2. pontban foglaltaknak. A Megrendelő a megrendelőlap Szolgáltatóhoz való eljuttatásával egyértelműen kifejezi szerződéskötési szándékát.

2. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A szolgáltatás tárgya vizuális reklámspotok megjelentetése a Megrendelő, illetve terméke és/vagy szolgáltatása ismertségének és üzleti jó hírnevének növelése érdekében – a Megrendelő választása szerint – Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár és Tatabánya települések közigazgatási területén közlekedő helyi tömegközlekedési célú autóbuszok utasterében elhelyezett, a Szolgáltató tulajdonában álló, 19” méretű LCD-monitorok hirdetési felületén, az ajánlatban és a megrendelőn meghatározott időintervallum és gyakorisági paraméterekkel.

3. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

3.1 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklámja nem lehet sem közvetlen, sem pedig közvetett módon politikai tartalmú, továbbá, hogy sem közvetlen, sem pedig közvetett módon nem népszerűsíthet személyszállítási és/vagy járműjavítási, illetve ezekhez kapcsolódó tevékenységet.
3.2 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg, de legkésőbb a sugárzás megkezdését legkésőbb 10 nappal megelőzően a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a reklám grafikai tervezéséhez szükséges adatokat, információkat és grafikai állományokat. Amennyiben a grafikai tervezési munkát a Megrendelő saját maga végzi el, vagy harmadik féllel végezteti, a sugárzásra kerülő adatfájl leadási határideje legkésőbb a sugárzás megkezdését megelőző 5. nap.
3.3 Amennyiben a Megrendelő a 3.2 pontban foglaltakat nem tartja be a sugárzás legkésőbbi kezdőnapjáig, akkor a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes megrendelt szolgáltatás egyedi vagy más kedvezményekkel nem csökkentett, úgynevezett listaáron számított szolgáltatási díjának 30 %-ára jogosult.
3.4. Amennyiben a Megrendelő megrendelésében a sugárzás legkésőbbi kezdőnapjának megjelölését elmulasztja, és a) amennyiben a sugárzás időintervalluma a 3 hónap folyamatos sugárzásnak megfelelő mennyiséget nem haladja meg, a Megrendelő köteles szolgáltatási igényével a megrendelés benyújtásának napját követő 6 hónapon belül élni, oly módon, hogy a sugárzás tervezett kezdő időpontját ezen időpontot legalább 14 nappal megelőzően közli a Szolgáltatóval. Ha a Megrendelő a közlést elmulasztja és a szolgáltatástól szabályszerűen nem állt el, Szolgáltató jogosult megrendelés benyújtásának napját követő 6 hónapot követően meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes megrendelt szolgáltatás egyedi vagy más kedvezményekkel nem csökkentett, úgynevezett listaáron számított szolgáltatási díjának 30 %-ára.
b) amennyiben a sugárzás időintervalluma a 3 hónap folyamatos sugárzásnak megfelelő mennyiséget eléri vagy meghaladja, a Megrendelő köteles szolgáltatási igényével a megrendelés benyújtásának napját követő 1 éven belül élni, oly módon, hogy a sugárzás tervezett kezdő időpontját ezen időpontot legalább 14 nappal megelőzően közli a Szolgáltatóval. Ha a Megrendelő a közlést elmulasztja és a szolgáltatástól szabályszerűen nem állt el, Szolgáltató jogosult megrendelés benyújtásának napját követő 1 évet követően meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes megrendelt szolgáltatás egyedi vagy más kedvezményekkel nem csökkentett, úgynevezett listaáron számított szolgáltatási díjának 30 %-ára.
3.5 A reklám megjelentetésének feltétele, hogy a reklámot a Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt jóváhagyja. A Megrendelő általi jóváhagyás történhet telefonos, e-mailben, postai úton, vagy faxon megküldött közlés útján. 3.6 Megrendelő a megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy a hirdetési felületként használt berendezések műszaki specifikációit előzetesen megismerte, és az e paraméterek által nyújtott szolgáltatási minőséget elfogadja.
3.7 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám jóváhagyásával felelősséget vállal azért, hogy a reklám a jó erkölcsbe, reklámetikai normába, hatályos jogszabályba nem ütközik, és nem sérti harmadik személy jogát, továbbá, hogy a reklám megfelelő és valóságos információkat tartalmaz. Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott reklámért való mindennemű felelősségét – mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik féllel szemben - kizárja. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az általa, vagy harmadik fél által elkészített reklámspotok minőségének és megfelelőségének vonatkozásában Szolgáltató a felelősségét kizárja.
3.8 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a gépjárműveket az üzemeltető havonta legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 24 óra időtartamra általános szervizelés céljából kivonhatja a forgalomból olyan módon, hogy a gépjárművek forgalomból történő kivonása egyidejűleg a teljes gépjárműpark legfeljebb 10% -ára vonatkozhat.
3.9 Szolgáltató vállalja, hogy a reklámok sugárzását a teljes gépjármű-állományra vetítve naponta átlagosan 8 óra menetidő-intervallumban teljesíti.
3.10 Szolgáltató vállalja, hogy a műszaki vagy egyéb okból bekövetkező sugárzási szünetet 10 munkanapon belül azonos értékű sugárzási idővel pótolja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az e pontban foglaltak bekövetkezte esetén a Szolgáltatóval szemben további kártérítési követelést támasztani nincs jogalapja.
3.11 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a reklám hatékonyságáért felelősséget nem vállal, így különösen a megjelenés következtében vásárlást lebonyolító vevők, illetve szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára vállalást nem tesz. Az új vevők, illetve ügyfelek száma a szolgáltatás teljesítésének tényét nem befolyásolja.
3.12 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez teljesítési segédet (alvállalkozót) vegyen igénybe, ide értve különösen a grafikai tervezési, valamint a műszaki-informatikai feladatokat. 3.13 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait észlelésekor azonnal köteles Szolgáltatónak jelezni, a közlésre legfeljebb azonban a sugárzás megkezdését követő 5 naptári napos, jogvesztő határidőn belül jogosult. A Szolgáltató kizárólag a határidőn belül, írásban – ide értve az elektronikus levél vagy fax útján - közölt megrendelői kifogásokat vizsgálja ki.
3.14 Megrendelő hozzájárul, hogy nevét és a sugárzásról készített felvételeket Szolgáltató referenciaként felhasználja.

4. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

4.1 A Megrendelő a szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A díj mértéke az előzetesen eljuttatott ajánlatban foglaltak és az időközben felmerült külön szolgáltatások (pl. grafikai terv külön díj fizetése ellenében megrendelt módosítása) díjának összege alapján kerül meghatározásra. A Szolgáltató a díjat a hatályos jogszabályok szerinti áruforgalmi adóval jogosult növelni.
4.2 A szolgáltatás könyvviteli teljesítési ideje a sugárzás megkezdésének szerződés (megrendelő) szerinti napja. 4.3 A díj megfizetése a szolgáltatásról kiállított és megküldött számla ellenében, a kiállítást követő 8 napos határidővel, a Szolgáltató a Pillér Takarékszövetkezetnél vezetett, 56900075-10000740-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalással esedékes.
4.4 A Szolgáltató késedelmes fizetés esetén a fizetési határidőt követő naptól kezdődően törvényes (Ptk.) mértékű késedelmi kamatot számít fel.
4.5 A Szolgáltató a fizetési késedelem beálltától számított 30 napon túl jogosult követeléskezelési szolgáltató (pl. ügyvédi iroda) igénybe vételére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a követeléskezelési szolgáltató minden a követelés behajtása érdekében felmerült tevékenységének szerződéses díja őt terheli.

5. AZ ELÁLLÁS JOGA

5.1 A szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni bármely fél legkésőbb a sugárzás tervezett kezdő időpontját megelőző 14. napig, írásos közléssel – ide értve az elektronikus levelet és faxot is - jogosult. A közlés másik fél általi – időbeni - kézhezvételének bizonyítása az elálló felet terheli. 5.2 A Szolgáltató az 5.1 pontban megjelölt határnapot követően, de a sugárzás megkezdését megelőzően történő elállása esetén köteles az esetlegesen díjelőlegként megfizetett szolgáltatási díjat a Megrendelő részére visszafizetni.
5.3 A Szolgáltató a sugárzás megkezdését követően történő elállása esetén köteles a már megfizetett díj arányos részét a Megrendelő részére visszafizetni.
5.4 A Megrendelő az 5.1 pontban megjelölt határnapot követően történő elállása esetén a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes megrendelt szolgáltatás egyedi vagy más kedvezményekkel nem csökkentett, úgynevezett listaáron számított szolgáltatási díjának 30 %-ára jogosult.

6. KAPCSOLATTARTÁS

Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolattartást az alábbi, munkaidőben elérhető elérhetőségeken keresztül valósítja meg:
Levelezési cím: 6721 Szeged, Szent István tér 2.
E-mail: hamar.zoltan@mediamotion.hu
Telefonszám: +36 30 205 30 99;
Fax szám: + 36 62 42 48 99

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A szerződés teljesítése során a felek fokozott együttműködésre kötelezettek.
7.2 A szerződés teljesítése során a másik fél vonatkozásában megismert és nem publikus minden üzleti jellegű tény, adat, információ üzleti titok tárgyát képezi.
7.3 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó további hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
7.4 A szerződő felek esetleges jogvitáik esetére a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
7.5 A jelen ÁSZF 2013. január 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.mediamotion.hu domain alatt elérhető honlapján. Jelen ÁSZF-nek a Megrendelő való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a honlap ÁSZF menüpontja alatt közzétételre kerül, illetve az ÁSZF elérhetőségét a Szolgáltató feltünteti a szerződéseiben.

KELT: Szegeden, 2013. január 1. napján

Hamar Zoltán

ügyvezető